O. M. Kabweza

O. M. Kabweza was a former editor of Moto magazine.