Rukuvhute

Muunganidzwa weNhetembo

Chirikure Chirikure

 

Synopsis

Rukuvhute muunganidzwa wenhetembo dzine misoro yakasiyana-siyana. Madziri munobuda unyanzvi utsva hwekutonongora munhu neupenyu hwake, hwekuronga pfungwa, nehwekuronga nhetembo. Umhizha hwemadzitateguru nehwemukore uno hwakabatanidzwa nenzira inosimudzira ChiShona pamberi.

Review

No review for this book yet.

Author

Chirikure Chirikure is a former publisher at College Press. He is a renowned performance poet and curates the Poetry Cafe at HIFA. He is also currently director of Harare Litfest.